охрана

Осигуряване на охрана

Възложител: ТП Държавно горско стопанство Сливница към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград Номер: 02724-2018-0066 Адрес на профила на купувача: http://www.dgs-slivnica.com/bg/orders/order/1/ПРОФИЛ-НА-КУПУВАЧА.html Процедура: Открита процедура Описание: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СИТ/, включително използване и поддържане за нуждите на ТП „ДГС Сливница“

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника

Възложител: Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград Номер: 02724-2018-0065 Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/1/ПРОФИЛ-НА-КУПУВАЧА.html Процедура: Открита процедура Описание: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща доставка и монтаж на сигнално-известителна техника, използване и поддържане на монтираната сигнално-известителна техника в обекта на

Денонощна невъоръжена физическа охрана в обекти на Министерството на образованието и науката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/ Номер: 00165-2018-0007 Адрес на профила на купувача: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?fxINgxhnlOS6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP7079p+FQuuLyZt32n3x80FskXSCuIkOQDQLiOj1J/lPnYxWWmBDWr1ErcBg46Dh4ckcw= Процедура: Пряко договаряне Описание: Предметът на поръчката е извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана в обекти на Министерството на образованието и науката, а именно: Обект 1-Централната сграда на Министерството на образованието и

Услуга за извършване на денонощна физическа охрана

Възложител: Русенски университет „Ангел Кънчев“ Номер: 00585-2018-0003 Адрес на профила на купувача: https://www.uni-ruse.bg/procurements Процедура: Пряко договаряне Описание: Предметът на настоящата процедура обхваща предоставянето на услуга за извършване на денонощна физическа охрана на райони и имущество на Русенски университет „Ангел Кънчев” – гр. Русе”, която да се осъществява

Жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Кюстендил Номер: 00044-2018-0069 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1086 Процедура: Открита процедура Описание: Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Кюстендил Краен срок за подаване на оферти или заявления

Охрана на общински обекти в град Монтана

Възложител: Община Монтана Номер: 00019-2018-0008 Адрес на профила на купувача: http://www.montana.bg/porachki/открита-процедура-охрана-на-общински-2 Процедура: Открита процедура Описание: Предмет на обществената поръчка е:“Охрана на общински обекти в град Монтана“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ОП 1:Денонощна мобилна въоръжена охрана на гробищен парк в град Монтана, находящ се в кв. Младост ;ОП 2:Охрана на

Извършване на сигнално-охранителни дейност, чрез сигнално-охранителни известителни системи (СОИС)

Възложител: Община Варна Номер: 00081-2018-0038 Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=706 Процедура: Пряко договаряне Описание: Предметът на обществената поръчка е резделен на осем обособени пизиции, както следва:Обособена позиция №1: „Извършване на сигнално-охранителни дейност, чрез сигнално-охранителни известителни системи (СОИС) на обекти общинска собственост и/или обекти ползвани на законно

Охрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Номер: 01055-2018-0011 Адрес на профила на купувача: http://www.cadastre.bg/public-contracts Процедура: Открита процедура Описание: Oхрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/, пожаро – известителна техника /ПИТ/, видеонаблюдение /ВН/ и контрол на достъпа /КД/ на имуществото на АГКК разположено в различни обекти.

Ежедневна, денонощна охрана на обектите в звената на Медицински университет – София

Възложител: Медицински университет /МУ/ – София – Ректорат Номер: 00398-2018-0006 Адрес на профила на купувача: http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/13-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/00398-2018-0006 Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за осигуряване на ежедневна, денонощна охрана на обектите в звената на Медицински университет – София и осъществяване на пропускателен

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Етрополе към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград Номер: 02724-2018-0062 Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/4/ Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника на Административна сграда на ТП „ДГС Етрополе” –