Възложител: ТП Държавно горско стопанство Сливница към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград
Номер: 02724-2018-0066
Адрес на профила на купувача: http://www.dgs-slivnica.com/bg/orders/order/1/ПРОФИЛ-НА-КУПУВАЧА.html
Процедура: Открита процедура
Описание: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СИТ/, включително използване и поддържане за нуждите на ТП „ДГС Сливница“ за срок от 24 месеца
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/09/2018 17:00

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email