Разни

Инструкция № 1 от 22.03.2004 г. за работата и взаимодействието на органите на предварителното разследване

Инструкция № 2 от 05.07.2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 07.01.2013 г. за условията, реда и организацията на взаимодействието между военната полиция и структурите на Министерството на вътрешните работи

Инструкция № И-3 от 15.11.2012 г. за организация на взаимодействието между Прокуратурата на Република България и военната полиция

Инструкция № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната при инциденти

Наказателен кодекс

Наредба № 2320 от 13.01.2006 г. за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване

Наредба № 25 от 24.08.2010 г. за придобиване на квалификация по професия „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – техник“

НАРЕДБА № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища

НАРЕДБА № 4 от 10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт