Наредби

Наредба № 18 от 20.10.2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение

Наредба № 7 от 08 .06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите

Наредба № 9 от 4 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия „Охранител“

НАРЕДБА № I-121 ОТ 24 ЮНИ 2004 Г. ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ОХРАНАТА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ

Наредба № I-171 от 2 юли 2001 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции

Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти

НАРЕДБА № Із-2377 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ

Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност