Литература

Уникално пособие за изследване на почерци

Излезе от печат книгата „Съдебно-почеркови експертизи“ от Добрин Несторов. Едни от най-често назначаваните в България експертизи при досъдебните производства, по наказателните и гражданските дела са съдебно-почерковите. Основната им цел се свежда до установяване и доказване на определени факти и обстоятелства чрез изследвания на ръкописни текстове и подписи

Политика на ЕС в областта на сигурността

В настоящото издание авторът Драгомир Кръстев разглежда едни от най-проблематичните области на европейската интеграция – общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и политика на ЕС в областта на правосъдието и вътрешния ред. Отделно е отделено внимание на теоретичните аспекти на понятието сигурност, като са разгледани

Специални разузнавателни средства

Трудът „Специални разузнавателни средства“ от Бойко Рашков е първи опит за цялостно научно разработване на едноименния способ за доказване. Изследването обхваща относимото към материята национално законодателство, решения на Европейския съд по правата на човека, практика на съдилищата у нас и на Конституционния съд, регламентация в повечето европейски

Администрация на сигурността и отбраната

Настоящият учебник (автор: Николай Арабаджийски) е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината „Администрация на сигурността и отбраната“. Съдържанието на темите е съобразено с новите научни изследвания от областта на професионалното направление „Администрация и управление“ и достиженията на обществените науки. Тематиката е разработена на базата на

Петте нива на сигурността

В тази книга авторът Николай Слатински подробно и увлекателно развива предложената за първи път от него Схема на Петте нива на сигурността. Това той прави на ниво, което е напълно разбираемо и за неизкушените в науката читатели. С достъпен език и задълбочена експертна аргументация са разгледани редица

Тероризмът. Психология, идеология, геополитика

Автори: Орлин Загоров и Николай Йорданов, „Военно издателство“. Днес човечеството живее в свят, който по своята същност се определя като рисков и като свят, в който всички процеси – положителни и отрицателни – ускорено се глобализират, обхващайки всяко кътче на планетата за броени дни и часове. Книгата

Управление на риска в сигурността

Авторът Юлий Георгиев е бил контраразузнавач, директор на Националната служба за сигурност (1995-1997). Председател на УС на Фондация „Риск Мениджмънт Институт – България“. Хоноруван преподавател в УНСС по „Управление на риска в сигурността“ и „Международна и национална сигурност“. Автор на книгата „Българските специални служби с поглед към

Юрисдикция на Съда на Европейския съюз в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

Автор: Николай Марин. Съдържанието на юрисдикцията на Съда на Европейския съюз (СЕС) е в пряка връзка и зависимост с процеса на европейската интеграция. Ето защо тяхното паралелно развитие отразява същностната динамика от първите интеграционни общности: Европейската общност за въглища и стомана от 1951 г., Европейската икономическа общност,

Теоретичен модел на политика за сигурност и граждански контрол в Република България

Монографичното изследване на Йордан Бакалов „Теоретични модели на политика за сигурност и граждански контрол в Република България“ представя проблемите на изграждане на теоретичен модел на политиката за сигурност на Република България в условията на сложна, динамична и с трудно предвидими измерения среда на сигурност. В няколко основни

Европейски съюз: Принос към глобалната сигурност и стабилност

Книгата (автор Петър Попчев) представлява опит да бъдат анализирани движещите сили – интереси, тенденции, противоречия, в развитието на Европейския съюз като глобален играч. Темата е малко изследвана не само от българската политически мисъл, но и от европейска. Отправна точка са процесите на глобализация. Задълбочено е разгледана динамиката