001Охраната на определена територия в днешно време има все по-ценно значение, както от гледната точка на обект за индивидуално ползване, който се посещава сезонно (вила, селска къща, градина и пр.), така и за обекти от стратегическо предназначение. Териториалната граница (периметърът) на охранявания обект често е първото препятствие за нарушителите. Факт е, че успешната охрана зависи както от оперативните действия на охранителите, така и от качествата на монтираната система за охрана.

Пазарът на охранителни системи за периметрова охрана е пъстър и разнообразен по функционалност на предоставеното оборудване. За правилния избор на дадена система е нужно точно да се определят целите и задачите, които следва да се изпълнят, а също да се знае, че по причини за рентабилност стойността на ценностите, които се охраняват, трябва да е в пъти по-висока от стойността на охранителната система.

Най-разпространени са системите за охрана на базата на електрическия (капацитивния) метод. Той се изразява в една проста конструкция, базирана на изменение на електрическото поле в момента на приближаването на контролната точка на периметъра. Електрическият контур при въздействие на външни фактори изменя своя капацитет, в следствие на което система от проводници предава сигнала за тревога на контролно устройство. Тоест имаме задействане посредством електрически импулс от страна на нарушителя, било чрез повдигане или натискане към земята, или друга промяна на положението. Този тип охранителни системи, известни с популярното наименование „кльон“ се монтират и настройват лесно и в кратки срокове.

004Вибрационните системи не са толкова разпространени, като електрическите. Причината е в по-високите изисквания както към монтажа, така и към настройката на контролните устройства. Едно от най-важните е, че системата трябва да реагира на вибрации, но в никакъв случай да не ги създава сама. Тя трябва да е изградена така, че да е изключено преминаването без докосване на контура. Внимателно трябва да се прецени и околността, защото например дори близко разположено дърво, ж.п.-линия и пр. могат да бъдат източници на вибрации. Работата на системата за охрана е чрез генериране на електрически сигнал в сензорен кабел. Настройките трябва да отчитат колебания, предизвикани например от птици, малки животни и пр. Вибрационните сиситеми са предпочитан метод при охраната на бетонни огради, стени и покривни конструкции.

Радиолъчевите (радиочестотните) системи за охрана са малко разпространени. Те имат доста недостатъци, но в същото време са доста ефективни. Работата на радиолъчевите системи се основава на отклонението на електромагнитното излъчване от предварително зададеното. Между излъчвателя и приемника се образува електромагнитно поле със зададени честотни колебания и при пресичане от нарушител приемникът фиксира нарушение на честотните колебания, което води до предаване на сигнал към контролното устройство. Основен недостатък на тези системи е, че може да се образуват т.нар. „мъртви зони“. Една от тях е над нивото на земната повърхност с височина около 30-40 сантиметра, което позволява да бъде преодоляна с пълзене.  Радиочестотните системи са подходящи за открити пространства с предимно равна повърхност и отсъствие на растения.

003Радиовълновите системи са много разпростаранени и имат лесен монтаж и настройка. Базирани са на успоредно разположени един спрямо друг проводници. Преминаващият по тях електрически сигнал създава електроматнитно поле с дадени параметри, които зависят от разположението на проводниците. Попадайки в зоната на полето, нарушителят изменя сигнала на изхода на приемника, като генерира сигнал за тревога в контролното устройство. За този вид сиситеми няма ограничения относно релефа на повърхността и контура на охранявания периметър. Настройките позволяват да се сведат до минимум фалшивите сигнали при преминаване на малки животни и птици.

Инфрачервените системи за периметрова охрана са най-лесни за монтаж и имат значителна ефективност. Принципът на работа се основава на целостността и непрекъснатостта на получавания сигнал. В процеса на работа предавателят излъчва импулсни инфрачервени лъчи към приемника, като при прекъсването им приемникът генерира сигнал за тревога. Конструкцията позволява разстоянието между предавател и приемник да бъде няколкостотин метра, което позволява контрол над широка територия но само с правилна форма. Има и пасивен тип инфрачервени системи, чийто принцип на действие е регистриране на топлинното излъчване или изменение на зададените характеристики от движещ се обект в радиуса на устройствата. Предимство на този вид системи е възможното съчетаване на т.нар. щори с вертикално и хоризонтално разположение. Голям недостатък на тези системи е, че зависят от резките изменения на времето (природните условия). Затова специалистите съветват пасивните системи да се използват предимно в затворени помещения, без резки промени на температурата.002

Разбира се, ефективната периметрова охрана може да бъде съчетание на различни способи и да се подсилва с чисто физически препятствия (огради). Няма универсална система за охрана, изборът на най-ефективната става с внимателно обследване на обектите, с отчитане на фактори като релеф, конструкция и материал на оградата, растителност, наличие в близост на ж.п.-линии и шосета, дори мигрирането на животни и птици и други.

Print Friendly, PDF & Email