securitysafe1В съавторство с д-р. Мая Русева, преподавател политически науки, дипломация и национална сигурност във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 Дейност, която има разнообразно предназначение-организационно-поддържаща, превантивна и антикризисна функции в охранителната дейност, е оценката на риска. Тя е част от цялостната системна структура на охранителната дейност. Изпълнява съществена роля за поддържане на високо равнище и ефективност в охранителната практика.

Според Закона за частната охранителна дейност,  Чл. 24. (1), „при организиране на охраната лицата, извършващи охранителна  дейност оценяват състоянието и степента на сигурност на охраняваните обекти при необходимост, но не по-малко от веднъж годишно”. В този текст са разписани както характера, така и интензитета на мероприятията по оценката на риска.

Различава се оценка при наличие на регистрирано високо равнище на риск и оценка с информационно-поддържащ, превантивен характер. Първата оценка има антикризисна, а втората – кризисно предотвратяваща насоченост.

Много охранителни фирми подценяват това си задължение. Тази практика е неоправдана, защото оценката на риска в контекста на частната охранителна дейност, е от изключителна важност за повишаването нивото и качеството на сигурност.

Оценка на риска се осъществява под различна форма, с разнообразно предназначение и в различни етапи от организацията на охрана.

  • Преди поемане под охрана на обект, трябва да се извърши анализ на риска, въз основа на който да бъде изградена цялата организация на сигурността. На този предварителен етап, оценката има организационно предназначение. Позволява избор на концепция за сигурност, съобразена с особеностите на охранявания обект. Тя индивидуализира мероприятията и мерките, гарантиращи сигурността.

Предварителната оценка на риска позволява вземането на добри решения за управление на риска.

  • След поемането под охрана, периодично  се прави оценка на риска. За да се постигнат максимални резултати, препоръчително е тази оценка да се извършва поне  веднъж месечно от служител на охранителната компания или независим експерт. Периодичното оценяване е необходимо, защото сигурността е динамично понятие, което  се осъществява в променлива среда и организацията на дейността трябва да се променя съгласно обстановката, като изпреварва събитията.

Периодичната, ориентираща оценка, има основно превантивна функция.

  • Своевременно и професионално извършената оценка на риска следва да бъде в основата на мероприятията за повишаване на степента на сигурност. На нейно основание, при необходимост, се изграждат предложения за промяна в организацията, методиките за осъществяване на охранителната дейност, както предписания за допълнителни мерки.

Периодичната оценка разкрива потенциал за поддържане и повишаване качеството на предлаганата охранителна услуга.

  • Задължително е да се извърши оценка на риска при констатирани престъпления, посегателства,  опити за такива,  аварии, пожар  и/или други събития, предполагащи опасност за охранявания обект. Като пример може да се даде окупацията на Софийския Университет. Ако след първата окупация, специалист бе извършил подобна оценка и бяха дадени и спазени подходящите предписания, в голяма степен вторият случай на окупация би могъл да бъде предотвратен.

Кризисната оценка цели да установи характера, потенциалните източници на опасност и да преструктурира охранителната дейност с оглед на повишени гаранции за сигурността на охраняемия обект. Тя има констативен, но и прогностичен и преструктуриращ дейността, характер.

Security-GuardЗадължителни реквизити на оценката на риска са:

  • Анализ на криминогенната обстановка в района на обекта (при възможност се обменя информация с МВР).

Тази процедура ориентира в особеностите на ситуацията като вероятен източник на несигурност

  • Анализ на придобитата информация, касаеща обекта (записи от видеонаблюдение, наличие на подозрителни лица и МПС-та в и около обекта без причина,  опити за престъпни посегателства в и около обекта, допуснати нарушения, констатирани  пропуски и проблеми в охранителната дейност и т.н.)

Процедурата цели статистика, обработка на информацията и натрупване на информационен масив.

  • Тест и профилактика на изградените системи за сигурност (сигнално-охранителна техника, паник бутони, видеонаблюдение, пожаро-известителни системи, контрол на достъп, смяна на кодове, проверка на данни и т.н.).

Тази процедура е поддържаща гаранциите за техническото обезпечение на  охранявания обект. 

  • Проверка състоянието на средствата за физическа защита на обекта (огради, решетки, бариери, врати и др.).

Процедурата цели оптимални предохранителни мерки.

  • При необходимост предписания за повишаване на сигурността.

Тази процедура има развиващ, по отношение на качеството на услугата, характер.

  • В зависимост от спецификата на обекта, може да се изисква информация от възложителя за напуснали и новоназначени служители, доставчици, партньорски фирми, конкуренти такива, нелоялни служители и т.н.

23.01.2014 гърцияПосредством тези мероприятия се осъществява ориентиране във възможните източници на несигурност и набелязване на превантивни мерки и последващи мероприятия.

В заключение, и като препоръка към потребителите на услуги за сигурност, е важно да се подчертае, че постигането на високо ниво на сигурност е комплексна дейност, съставена от множество механизми, които трябва да бъдат непрекъснато надграждани и променяни.

Оценката на риска е важен функционален елемент от системното гарантиране на сигурност. Тя е част от професионалното управление на риска.

Print Friendly, PDF & Email