видеонаблюдение

Осигуряване на охрана с физическа сила и СОТ

Възложител: Национална галерия /предишно наименование – Национален музеен комплекс/ Номер: 05057-2017-0001 Адрес на профила на купувача: http://www.nationalartgallerybg.org/index.php?l=132 Процедура: Публично състезание Описание: В предмета на поръчката са включени следните дейности: осигуряване на охрана с физическа сила и СОТ, видеонаблюдение, осигуряване на дневен пропускателен режим,осъществяване на засилена охрана на

Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ и СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ „Кабиюк“ – Шумен Номер: 00518-2017-0003 Адрес на профила на купувача: http://www.kabiuk.net Процедура: Открита процедура Описание: предметът на поръчка е извършване на услуга: „Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ и СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ за срок от една година“

Доставка, внедряване и поддръжка на интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт в Столична община

Възложител: Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД Номер: 03788-2017-0011 Адрес на профила на купувача: https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/profil-na-kupuvacha/753/otkrita-procedura-za-vazlagane-na-30 Процедура: Открита процедура Описание: Предмет: “Доставка, внедряване и поддръжка на интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт в Столична община и услуги по организиране на управление и отчитане

Осигуряване на физическа, въоръжена охрана на 6 обекта и осигуряване на охрана със СОТ

Възложител: Национален военноисторически музей /НВИМ/ Номер: 00933-2017-0001 Адрес на профила на купувача: http://www.militarymuseum.bg/Pages/Profil_na_kupovacha/profil_na_kupovacha.html Процедура: Пряко договаряне Описание: Предметът на поръчката вкл. осигуряване на физическа, въоръжена охрана на 6 обекта и осигуряване на охрана със СОТ и системи за видеонаблюдение и запис изградени и въведени в експлоатация в

Интегрираната система за видеонаблюдение и контрол на достъпа

Възложител: Топлофикация – София АД Номер: 00277-2017-0044 Адрес на профила на купувача: http://www.zop.toplo.bg Процедура: Публично състезание Описание: В подразделенията на „Топлофикация-София” ЕАД е изградена Интегрираната система за видеонаблюдение и контрол на достъпа. С цел подобряване на сигурността е необходимо нейното разширение така, че да се обхванат обекти

Осигуряване на надеждна физическа охрана

Възложител: Топлофикация – Плевен ЕАД Номер: 00375-2017-0004 Адрес на профила на купувача: https://www.toplo-pleven.com/index.php/zop/registar-op/item/273-2017-16 Процедура: Публично състезание Описание: Осигуряване на надеждна физическа охрана на обектите при нормална и усложнена обстановка в работно и извън работно време през работни, почивни и празнични дни. Контрол на техническите системи за сигурност

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника и видеонаблюдение на сгради, вещи и съоръжения

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Маджарово към Държавно предприятие – Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ – Сливен Номер: 02716-2017-0099 Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/1430 Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-охранителна техника и видеонаблюдение на сгради, вещи и съоръжения, както

Изграждане на видеонаблюдение

Възложител: Столична община Номер: 00087-2017-0101 Адрес на профила на купувача: https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile Процедура: Открита процедура Описание: Изграждане на видеонаблюдение в кв. „Димитър Миленков“ – район „Искър“ с локален център за видеоконтрол в сградата на районната администрация, съгласно техническата спецификация. Краен срок за подаване на оферти или заявления за

Охрана на общински обекти на територията на община Самоков

Възложител: Община Самоков Номер: 00580-2017-0012 Адрес на профила на купувача: https://samokov.imeon.bg/frmAOP.aspx?hidemenu=y Процедура: Публично състезание Описание: Предметът на обществена поръчка “ Охрана на общински обекти на територията на община Самоков по обособени позиции” включва осигуряване на невъоръжена, физическа охрана / жива охрана/ и/или сигнално – охранителна техника /

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Дупница към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград Номер: 02724-2015-0157 Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/1 Процедура: Договаряне Описание: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща проектиране, доставка и монтиране, и поддържане