видеонаблюдение

Охрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Номер: 01055-2018-0011 Адрес на профила на купувача: http://www.cadastre.bg/public-contracts Процедура: Открита процедура Описание: Oхрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/, пожаро – известителна техника /ПИТ/, видеонаблюдение /ВН/ и контрол на достъпа /КД/ на имуществото на АГКК разположено в различни обекти.

Извършване на физическа денонощна въоръжена и невъоръжена охрана

Предметът на обществената поръчка включва извършване на физическа денонощна въоръжена и невъоръжена охрана, осигуряване на пропускателен режим, видеонаблюдение и сигнално-охранителна дейност при нормална и усложнена обстановка на:І.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1–„Обекти, собственост и стопанисвани от Община Враца“. Осъществяване на денонощна (въоръжена и невъоръжена) физическа охрана, осигуряване на пропускателен режим,

Системи за видеонаблюдение на ГКПП на Република България, осигуряващи охрана на прилежащия периметър

Възложител: Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към Министерство на вътрешните работи Номер: 05401-2018-0008 Адрес на профила на купувача: http://www.mvr.bg/dcis/дирекцията/профил-на-купувача Процедура: Открита процедура Описание: Изграждането на системи за видеонаблюдение на ГКПП на Република България, осигуряващи охрана на прилежащия периметър и контрол на преминаващите през ГКПП пътни превозни средства

Осъществяване на охрана чрез СОТ, видеонаблюдение и жива, невъоръжена денонощна охрана

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Смолян Номер: 00044-2018-0047 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014 Процедура: Открита процедура Описание: Осъществяване на охрана чрез СОТ, видеонаблюдение и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от ОПУ – Смолян: 1. Охрана със СОТ на администр.сгради и

Видеонаблюдение в реално време

Възложител: Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието /ГДО към МП/ Номер: 02022-2018-0003 Адрес на профила на купувача: http://www.gdo.bg/orders/p56 Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на свързаност за дистанционно наблюдение на алармените събития и видеонаблюдение в реално време от изградените по договор 606/29.11.2008 г. системи за електронна сигурност

Осигуряване на денонощна охрана – физическа защита

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Иван Селимински“ АД – Сливен Номер: 00705-2018-0002 Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/ Процедура: Открита процедура Описание: „Осигуряване на денонощна охрана – физическа защита, чрез невъоръжен персонал, обслужване на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа, на основната сграда,

От 7 март започва изложението Security Expo

​Откриването на проявата ще бъде на 7 март /сряда/; 12.30 часа, в сградата на Интер Експо Център 25-ото изложение SECURITY EXPO 2018 ще се проведе от 7 до 10 март в Интер Експо Център под патронажа на Министерството на вътрешните работи. Организатори са Българска търговско-промишлена палата и Интер Експо Център. На него

Въоръжена физическа охрана на административната част на обекти 100А и 207

Възложител: Столична община Номер: 00087-2018-0014 Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=83465&companyId=20779 Процедура: Ограничена процедура Описание: Въоръжена физическа охрана на административната част на обекти 100А и 207, които попадат в Приложение 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация, раздел І, т. 2. Организацията на

Абонаментна поддръжка на системите за видеонаблюдение в студентски общежития

Възложител: Университет за национално и световно стопанство /УНСС/ Номер: 00062-2018-0004 Адрес на профила на купувача: http://zop2.unwe.bg Процедура: Публично състезание Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е абонаментна поддръжка на системите за видеонаблюдение в 12-те студентски общежития с №№ 9, 23А, 23Б, 24, 26, 36Б, 38, 40А, 53Б,

Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ

Възложител: Държавно предприятие /ДП/ „Кабиюк“ – Шумен Номер: 00518-2017-0006 Адрес на профила на купувача: http://www.kabiuk_ofis@abv.bg Процедура: Пряко договаряне Описание: „Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана включително и охрана осъществена със СОТ и СИСТЕМА за ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ за срок от една година“, включваща пет самостоятелни обекта по изготвен план