техническа охрана

Осъществяването на физическата охрана и охраната с технически средства

Възложител: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ /ДА „ДР и ВВЗ“/ Номер: 00055-2018-0001 Адрес на профила на купувача: http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/osiguryavane-na-fizicheska-vorzhena-denonoshhna-oxrana/ Процедура: Ограничена процедура Описание: Осъществяването на физическата охрана и охраната с технически средства ще се извършва по местонахождението на обектите, предоставени за управление на ДА ДРВВЗ.Обектите са

Осигуряване на охрана на обекти на Община Казанлък

Възложител: Община Казанлък Номер: 00119-2016-0034 Адрес на профила на купувача: http://kazanlak.bg/page-6869.html Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на охрана на обекти на Община Казанлък по видове дейности: 1.Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък; 2.Техническа охрана и реагиране със специален автопатрул на общински обекти по

Осигуряване на охрана с помощта на системи за техническа охрана

Възложител: Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян Номер: 02718-2016-0023 Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/viewart.php?id=918 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Предмет на поръчката е „Осигуряване на охрана с помощта на системи за техническа охрана, включваща доставка, монтиране, използване, поддържане на системи за СОТ,

Осигуряване на охрана с помощта на системи за техническа охрана

Възложител: Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян Номер: 02718-2016-0023 Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/viewart.php?id=918 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Предмет на поръчката е „Осигуряване на охрана с помощта на системи за техническа охрана, включваща доставка, монтиране, използване, поддържане на системи за СОТ,

Осигуряване на въоръжена физическа охрана и техническа охрана със сигнално-охранителна техника

Възложител: Лесотехнически университет /ЛТУ/ Номер: 00520-2016-0001 Адрес на профила на купувача: http://ltu.bg Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: „Осигуряване на въоръжена физическа охрана и техническа охрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/ на обекти, в управление на Лесотехническия университет – София “, състояща се от четири обособени

Осигуряване на физическа охрана и техническа охрана със СОТ в административната сграда на РУСО гр. Благоевград

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Благоевград Номер: 00145-2013-0041 Адрес на профила на купувача: http://www.noi.bg Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осигуряване на физическа охрана и техническа охрана със СОТ в административната сграда на РУСО гр. Благоевград Краен срок за

Охрана към Столична община – Район „Люлин“

Възложител: Столична община – Район „Люлин“ Номер: 01263-2015-0004 Адрес на профила на купувача: http://www.lyulin.bg/obschestveni-porchki-2.html Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Настоящата обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа и техническа охрана на общински детски заведения, находящи се на територията на район „Люлин“, за срок от 3 години“,

ЦЕМИЛ ЕООД

Адрес: София, Териториален обхват: Република България