СОТ

Осигуряване на охрана

Възложител: ТП Държавно горско стопанство Сливница към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград Номер: 02724-2018-0066 Адрес на профила на купувача: http://www.dgs-slivnica.com/bg/orders/order/1/ПРОФИЛ-НА-КУПУВАЧА.html Процедура: Открита процедура Описание: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СИТ/, включително използване и поддържане за нуждите на ТП „ДГС Сливница“

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника

Възложител: Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград Номер: 02724-2018-0065 Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/1/ПРОФИЛ-НА-КУПУВАЧА.html Процедура: Открита процедура Описание: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща доставка и монтаж на сигнално-известителна техника, използване и поддържане на монтираната сигнално-известителна техника в обекта на

Жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Кюстендил Номер: 00044-2018-0069 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1086 Процедура: Открита процедура Описание: Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Кюстендил Краен срок за подаване на оферти или заявления

Извършване на сигнално-охранителни дейност, чрез сигнално-охранителни известителни системи (СОИС)

Възложител: Община Варна Номер: 00081-2018-0038 Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=706 Процедура: Пряко договаряне Описание: Предметът на обществената поръчка е резделен на осем обособени пизиции, както следва:Обособена позиция №1: „Извършване на сигнално-охранителни дейност, чрез сигнално-охранителни известителни системи (СОИС) на обекти общинска собственост и/или обекти ползвани на законно

Охрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Номер: 01055-2018-0011 Адрес на профила на купувача: http://www.cadastre.bg/public-contracts Процедура: Открита процедура Описание: Oхрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/, пожаро – известителна техника /ПИТ/, видеонаблюдение /ВН/ и контрол на достъпа /КД/ на имуществото на АГКК разположено в различни обекти.

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Етрополе към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград Номер: 02724-2018-0062 Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/4/ Процедура: Открита процедура Описание: Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника на Административна сграда на ТП „ДГС Етрополе” –

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Черни Вит към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград Номер: 02724-2018-0057 Адрес на профила на купувача: http://www.dgs-chernivit.com/ Процедура: Договаряне без предварително обявление Описание: Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване

Осигуряване на физическа невъоръжена охрана

Възложител: „Софийска вода“ АД Номер: 00435-2018-0064 Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx Процедура: Пряко договаряне Описание: „Избор на изпълнител за осигуряване на физическа невъоръжена охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Софийска вода“ АД”. Допълнителна информация – тук

Абонаментна услуга по охрана чрез сигнално-охранителна техника (СОТ)

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Черни лом – Попово към Държавно предприятие – Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ – Шумен Номер: 02711-2018-0110 Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.sidp.bg/tgl/ Процедура: Пряко договаряне Описание: Предметът на обществената поръчка включва абонаментна услуга по охрана чрез сигнално-охранителна техника (СОТ)

Осъществяване на денонощна охрана със сигнално охранителна техника ( СОТ)

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Монтана Номер: 00044-2018-0061 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014 Процедура: Открита процедура Описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител за осъществяване на денонощна охрана със сигнално охранителна техника ( СОТ), както и с физическа невъоръжена охрана на следните обекти стопанисвани