СОТ

Охрана със СОТ (сигнално-охранителна техника) на сгради и съоръжения

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Радомир към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград Номер: 02724-2018-0026 Адрес на профила на купувача: http://www.dgs-radomir.com/bg/orders_new/order/4/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8.html Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на обществената поръчка е охрана със СОТ (сигнално-охранителна техника) на сгради и съоръжения за нуждите

Охрана чрез сигнално-охранителна техника (СОТ)

Възложител: „Напоителни системи“ ЕАД – София Номер: 02023-2017-0004 Адрес на профила на купувача: http://www.irrigationsystems.bg/2014-10-02-18-24-19/321–2017-0004-182-1-5-14-.html Процедура: Пряко договаряне Описание: Общият брой на обектите, находящи се на територията на клоновете на „Напоителни системи” ЕАД, за които е необходимо охрана, чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) е 223 (двеста двадесет и три),

Дейности по извършване на въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на ”Столичен автотранспорт” ЕАД

Възложител: „Столичен автотранспорт“ЕАД – София Номер: 00088-2017-0008 Адрес на профила на купувача: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/vorzhena-fizicheska-oxrana-i-oxrana-ss-sot/ Процедура: Пряко договаряне Описание: Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по извършване на въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на ”Столичен автотранспорт” ЕАД от противоправни

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СОТ/

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Етрополе към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград Номер: 02724-2017-0137 Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/orders_new/order/4/ Процедура: Договаряне без предварително обявление Описание: Предметът на обществената поръчка включва: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника /СОТ/,

Осъществяване на денонощна въоръжена и невъоръжена физическа охрана

Възложител: Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология /УСБАЛО/ ЕАД – София – /Старо наименование – Специализирана болница за активно лечение по онкология /СБАЛО/ ЕАД – София/ Номер: 00546-2015-0017 Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151012IDeX635602 Процедура: Открита процедура Описание: „Осъществяване на денонощна въоръжена и невъоръжена физическа

Въоръжена физическа охрана на административната част на обекти 100А и 207

Възложител: Столична община Номер: 00087-2018-0014 Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=83465&companyId=20779 Процедура: Ограничена процедура Описание: Въоръжена физическа охрана на административната част на обекти 100А и 207, които попадат в Приложение 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация, раздел І, т. 2. Организацията на

Охраната на общинско имущество

Възложител: Община град Добрич Номер: 00383-2018-0003 Адрес на профила на купувача: http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=6437d869-c366-437d-b052-faf2ebff7e44 Процедура: Публично състезание Описание: Охраната на общинско имущество е дейност по неговата физическа защита, включваща комплекс от организационни, физически и технически мерки за охрана на райони, сгради, част от сгради и прилежащото им имущество, собственост

Физическа охрана

Възложител: Община Айтос Номер: 00195-2018-0001 Адрес на профила на купувача: http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html Процедура: Публично състезание Описание: Изисква се осъществяване на физическа охрана на следните обекти и имущество, собственост на ОЦСЗУ- Дом за стари хора, Защитено жилище, Дневен център за възрастни с увреждания, Гробищен парк. Изисква се охрана със

Абонаментна услуга по охрана на административната сграда на ТП „ДГС Шумен”, Горска хижа „Овчарово”с. Овчарово и гараж

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Шумен към Държавно предприятие – Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ – Шумен Номер: 02711-2018-0022 Адрес на профила на купувача: http://dgsshumen.sidp.bg/sot-shumen/ Процедура: Пряко договаряне Описание: „Абонаментна услуга по охрана на административната сграда на ТП „ДГС Шумен”, Горска хижа „Овчарово”с. Овчарово и

Въоръжена физическа охрана

Възложител: Столична община Номер: 00087-2017-0091 Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg Процедура: Договаряне без предварително обявление Описание: 1. Въоръжена физическа охрана – по 2 /два/ поста, 9 часа /8.30-17.30 ч./, всички работни дни в месеца, за всеки от обектите; 2. Въоръжена физическа охрана – по 1 /един/