охранителна дейност

Услуга за извършване на денонощна физическа охрана

Възложител: Русенски университет „Ангел Кънчев“ Номер: 00585-2018-0003 Адрес на профила на купувача: https://www.uni-ruse.bg/procurements Процедура: Пряко договаряне Описание: Предметът на настоящата процедура обхваща предоставянето на услуга за извършване на денонощна физическа охрана на райони и имущество на Русенски университет „Ангел Кънчев” – гр. Русе”, която да се осъществява

Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян Номер: 00145-2018-0014 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo/2014/Forms/Профил%20на%20купувача/docsethomepage.aspx?ID=825&RootFolder=/tp/smo/2014/20-2018-1015-20-26 Процедура: Договаряне без предварително обявление Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т.

Вълнения около закона за частната охранителна дейност

Вълненията около искането на Главния прокурор до Конституционния съд относно някои разпоредби от Закона за частната охранителна дейност очаквано ескалираха. Според някои тълкувания по този начин се нарушава Конституцията – където е записано, че осигуряването на обществения ред е задължение на Министерския съвет. Респективно на МВР. От

Охранителна дейност чрез физическо присъствие

Възложител: Театрално-музикален продуцентски център /ТМПЦ/ – Варна Номер: 03912-2017-0002 Адрес на профила на купувача: http://www.operavarna.com/index.php/bg/novini/profil-na-kupuvacha Процедура: Публично състезание Описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши охранителна дейност чрез физическо присъствие, с цел осигуряване и опазване на обществения ред, живота и здравето на гражданите и опазване

Охранителна дейност чрез физическо присъствие

Възложител: Театрално-музикален продуцентски център /ТМПЦ/ – Варна Номер: 03912-2017-0001 Адрес на профила на купувача: http://www.operavarna.com/index.php/bg/novini/profil-na-kupuvacha Процедура: Пряко договаряне Описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши охранителна дейност чрез физическо присъствие, с цел осигуряване и опазване на обществения ред, живота и здравето на гражданите и опазване

Организиране и осъществяване на охранителна дейност

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Монтана Номер: 00567-2016-0007 Адрес на профила на купувача: http://vikmontana.com/publichni-pokani-i-protseduri-po-zop/ Процедура: Публично състезание Описание: „Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на „В и К” ООД, гр. Монтана“ по две обособени позиции Краен срок за подаване на оферти или заявления за

Охранителната дейност невъоръжена охрана

Възложител: Община Пазарджик Номер: 00385-2016-0007 Адрес на профила на купувача: http://pazardjik.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2220%3Aohrana280316&catid=77%3Aporachki2016&Itemid=183&lang=bg Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Охранителната дейност ще се осъществява с невъоръжена охрана, като същата е необходима, за да се защитят физически от противоправни посегателства 9 обекта – общинска собственост. За осъществяване на услугата, свързана

Извършване на денонощна физическа охранителна дейност

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/ Номер: 00268-2016-0006 Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет,11141 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Обществената поръчка се отнася за извършване на денонощна физическа охранителна дейност в административната сграда и в три от

Охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“

Възложител: София Тех Парк ЕАД Номер: 03615-2016-0004 Адрес на профила на купувача: http://www.sofiatech.bg/профил-на-купувача/ohrana/ Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: A) Предмет на настоящата обществена поръчка включва предоставяне на услугите по охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“ както следва: Дейност 1 Невъоръжена физическа охрана Дейност 2 Въоръжена

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално – известителна техника

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Кормисош към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян Номер: 02718-2015-0219 Адрес на профила на купувача: http://www.ucdp-smolian.com/viewart.php?id=838 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осигуряване на охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране,