охранителна дейност

Охранителна дейност чрез физическо присъствие

Възложител: Театрално-музикален продуцентски център /ТМПЦ/ – Варна Номер: 03912-2017-0002 Адрес на профила на купувача: http://www.operavarna.com/index.php/bg/novini/profil-na-kupuvacha Процедура: Публично състезание Описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши охранителна дейност чрез физическо присъствие, с цел осигуряване и опазване на обществения ред, живота и здравето на гражданите и опазване

Охранителна дейност чрез физическо присъствие

Възложител: Театрално-музикален продуцентски център /ТМПЦ/ – Варна Номер: 03912-2017-0001 Адрес на профила на купувача: http://www.operavarna.com/index.php/bg/novini/profil-na-kupuvacha Процедура: Пряко договаряне Описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши охранителна дейност чрез физическо присъствие, с цел осигуряване и опазване на обществения ред, живота и здравето на гражданите и опазване

Организиране и осъществяване на охранителна дейност

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Монтана Номер: 00567-2016-0007 Адрес на профила на купувача: http://vikmontana.com/publichni-pokani-i-protseduri-po-zop/ Процедура: Публично състезание Описание: „Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на „В и К” ООД, гр. Монтана“ по две обособени позиции Краен срок за подаване на оферти или заявления за

Охранителната дейност невъоръжена охрана

Възложител: Община Пазарджик Номер: 00385-2016-0007 Адрес на профила на купувача: http://pazardjik.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2220%3Aohrana280316&catid=77%3Aporachki2016&Itemid=183&lang=bg Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Охранителната дейност ще се осъществява с невъоръжена охрана, като същата е необходима, за да се защитят физически от противоправни посегателства 9 обекта – общинска собственост. За осъществяване на услугата, свързана

Извършване на денонощна физическа охранителна дейност

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/ Номер: 00268-2016-0006 Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет,11141 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Обществената поръчка се отнася за извършване на денонощна физическа охранителна дейност в административната сграда и в три от

Охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“

Възложител: София Тех Парк ЕАД Номер: 03615-2016-0004 Адрес на профила на купувача: http://www.sofiatech.bg/профил-на-купувача/ohrana/ Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: A) Предмет на настоящата обществена поръчка включва предоставяне на услугите по охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“ както следва: Дейност 1 Невъоръжена физическа охрана Дейност 2 Въоръжена

Осигуряване на охрана с помощта на сигнално – известителна техника

Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Кормисош към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян Номер: 02718-2015-0219 Адрес на профила на купувача: http://www.ucdp-smolian.com/viewart.php?id=838 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Осигуряване на охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране,

Невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София

Възложител: Българо-германски център за професионално обучение /БГЦПО/ – клон Стара Загора Номер: 02868-2015-0005 Адрес на профила на купувача: http://www.st.bgcpo.bg /Профил на копувача-обществени поръчки. Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: “Невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София, кл.Стара Загора. Краен срок за подаване на

Изпълнението на услуги по охрана на общински обекти

Възложител: Община Разград Номер: 00338-2015-0016 Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151123hROn1350917 Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: Поръчката обхваща изпълнението на услуги по охрана на общински обекти: 1. чрез въоръжени охранители, извършващи патрулиране (обход) в района на обекта и/или осигуряване на пропускателен режим с цел недопускане на

Охрана на имуществото на стопанисваните от община Стара Загора обекти

Възложител: Община Стара Загора Номер: 00774-2015-0081 Адрес на профила на купувача: http://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop/izbor-na-izp-lnitel-za-ochrana-na-imuschestvoto-na-stopanisvanite-ot-obschina-stara-zagora-obekti-zemi-gori-i-parkove-obschinska-sobstvenost Процедура: Открита процедура по ЗОП Описание: ”Избор на изпълнител за охрана на имуществото на стопанисваните от община Стара Загора обекти, както и 3618 дка. земи и гори общинска собственост” Обществената поръчка включва охрана на обекти