охранителна

Охранителни дейности

Възложител: Национален военноисторически музей /НВИМ/ Номер: 00933-2016-0001 Адрес на профила на купувача: http://www.militarymuseum.bg/Pages/Profil_na_kupovacha/profil_na_kupovacha.html Процедура: Пряко договаряне Описание: Предметът на поръчката включва охранителни дейности, като: – охрана на всички сгради, прилежащи терени, заедно с намиращите се в тях движими вещи и движими културни ценности с цел недопускате на

Охранителна дейност

Възложител: Община Пазарджик Номер: 00385-2016-0014 Адрес на профила на купувача: http://pazardjik.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2424%3A2016-11-14-07-25-36&catid=81%3Aotpro2016&Itemid=206&lang=bg Процедура: Открита процедура Описание: Охранителната дейност ще се осъществява с невъоръжена охрана, като същата е необходима, за да се защитят физически от противоправни посегателства 7 обекта – общинска собственост. За осъществяване на услугата, свързана с осигуряване

КЗК отмени решение на община Младост за охрана на училища и детски градини

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на район Младост – Столична община за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Охрана на общински учебни и детски заведения, детска кухня и център