невъоръжена

Осигуряване на физическа невъоръжена охрана

Възложител: „Софийска вода“ АД Номер: 00435-2018-0064 Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx Процедура: Пряко договаряне Описание: „Избор на изпълнител за осигуряване на физическа невъоръжена охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Софийска вода“ АД”. Допълнителна информация – тук

Невъоръжена физическа охрана и охрана с технически средства

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Хасково Номер: 00440-2018-0004 Адрес на профила на купувача: http://zop.vikhaskovo.bg/home.php Процедура: Публично състезание Описание: Изпълнителят извършва охранителни дейности, за период от 12 /дванадесет/ месеца, посредством невъоръжена физическа охрана и охрана с технически средства на експлоатирани от Възложителя обекти, подробно

Услуги, свързани с осигуряване на физическа въоръжена и невъоръжена охрана

Възложител: Водоснабдяване и канализация „Йовковци“ ООД – Велико Търново Номер: 00377-2018-0004 Адрес на профила на купувача: http://www.vik-vt.com/index.php?mod=procedures_for_zop&show=54 Процедура: Пряко договаряне Описание: Предметът на обществената поръчка предвижда предоставяне на услуги, свързани с осигуряване на физическа въоръжена и невъоръжена охрана с пропускателен режим на обектите и намиращото се на

Денонощна невъоръжена физическа охрана

Възложител: Национален дворец на културата – Конгресен център /НДККЦ/ – София ЕАД Номер: 02715-2018-0003 Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/ndk-169/proceduri-20-1-zop/#h Процедура: Открита процедура Описание: Предмет на настоящата поръчка е осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видео наблюдение на сгради, площи, на съоръжения

Невъоръжена денонощна физическа охрана на административни сгради и имуществото

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ – Пловдив Номер: 00530-2018-0046 Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302 Процедура: Открита процедура Описание: Извършване на невъоръжена денонощна физическа охрана на административни сгради и имуществото в тях на ТД на НАП Пловдив, съгласно изискванията, посочени в

Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2018-0067 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/var/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fvar%2F2014%2F03-2018-1006-03-1-1 Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на ОП№1 е „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан

Денонощна и нощна физическа /невъоръжена/ охрана на обекти, собственост на „В и К“ ООД – гр.Перник

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Перник Номер: 01021-2018-0005 Адрес на профила на купувача: http://vik-pernik.eu/order.html Процедура: Публично състезание Описание: Денонощна и нощна физическа/ невъоръжена/ охрана на обекти, собственост на „В и К“ ООД – гр.Перник, обособена в 8 позиции, както следват: Обособена Позиция №1-

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обектите, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград Номер: 00220-2018-0002 Адрес на профила на купувача: http://vikblg.com Процедура: Пряко договаряне Описание: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на услуги по осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обектите, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград.

Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Света Екатерина“ – /Старо наименование – Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно – съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ „Света Екатерина“ ЕАД /старо наименование – Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания „Света Екатерина“ ЕАД/ /старо наименование – Университетска

Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2018-0067 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/var/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fvar%2F2014%2F03-2018-1006-03-1-1 Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на ОП№1 е „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан