невъоръжена

Денонощна невъоръжена физическа охрана в обекти на Министерството на образованието и науката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/ Номер: 00165-2018-0007 Адрес на профила на купувача: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?fxINgxhnlOS6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP7079p+FQuuLyZt32n3x80FskXSCuIkOQDQLiOj1J/lPnYxWWmBDWr1ErcBg46Dh4ckcw= Процедура: Пряко договаряне Описание: Предметът на поръчката е извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана в обекти на Министерството на образованието и науката, а именно: Обект 1-Централната сграда на Министерството на образованието и

Жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ

Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Кюстендил Номер: 00044-2018-0069 Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1086 Процедура: Открита процедура Описание: Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Кюстендил Краен срок за подаване на оферти или заявления

Охрана на общински обекти в град Монтана

Възложител: Община Монтана Номер: 00019-2018-0008 Адрес на профила на купувача: http://www.montana.bg/porachki/открита-процедура-охрана-на-общински-2 Процедура: Открита процедура Описание: Предмет на обществената поръчка е:“Охрана на общински обекти в град Монтана“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ОП 1:Денонощна мобилна въоръжена охрана на гробищен парк в град Монтана, находящ се в кв. Младост ;ОП 2:Охрана на

Дневна и нощна невъоръжена физическа охрана

Възложител: Институт по земеделие – Карнобат Номер: 00771-2018-0005 Адрес на профила на купувача: http://iz-karnobat.com Процедура: Пряко договаряне Описание: Дневна и нощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателен режим на обекти – стопански двор, кравеферма и овцеферма на Институт по земеделие – Карнобат Допълнителна информация – тук

Извършване на физическа денонощна въоръжена и невъоръжена охрана

Предметът на обществената поръчка включва извършване на физическа денонощна въоръжена и невъоръжена охрана, осигуряване на пропускателен режим, видеонаблюдение и сигнално-охранителна дейност при нормална и усложнена обстановка на:І.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1–„Обекти, собственост и стопанисвани от Община Враца“. Осъществяване на денонощна (въоръжена и невъоръжена) физическа охрана, осигуряване на пропускателен режим,

Физическа невъоръжена охрана на обекти на „Български пощи“ ЕАД

Възложител: „Български пощи“ /“БП“/ ЕАД Номер: 00276-2018-0013 Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/bg/zop Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на обществената поръчка включва: 1. Физическа невъоръжена охрана на обекти на „Български пощи“ ЕАД; 2. Охрана на имущество с технически системи за сигурност (ТСС); 3. Ежемесечна профилактика на технически

Невъоръжена охрана на обект

Възложител: Община Плевен Номер: 00226-2018-0027 Адрес на профила на купувача: https://pleven.imeon.bg/frmAOP.aspx?hidemenu=y Процедура: Публично състезание Описание: Предметът на обществената поръчка е разделен на шест обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Невъоръжена охрана на обект „Масивна сграда за стоматологична поликлиника”, находящ се на бул. „Русе” №

Осигуряване на физическа невъоръжена охрана

Възложител: „Софийска вода“ АД Номер: 00435-2018-0064 Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx Процедура: Пряко договаряне Описание: „Избор на изпълнител за осигуряване на физическа невъоръжена охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Софийска вода“ АД”. Допълнителна информация – тук

Осигуряване на физическа невъоръжена охрана

Възложител: „Софийска вода“ АД Номер: 00435-2018-0064 Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx Процедура: Пряко договаряне Описание: „Избор на изпълнител за осигуряване на физическа невъоръжена охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Софийска вода“ АД”. Допълнителна информация – тук

Невъоръжена физическа охрана и охрана с технически средства

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Хасково Номер: 00440-2018-0004 Адрес на профила на купувача: http://zop.vikhaskovo.bg/home.php Процедура: Публично състезание Описание: Изпълнителят извършва охранителни дейности, за период от 12 /дванадесет/ месеца, посредством невъоръжена физическа охрана и охрана с технически средства на експлоатирани от Възложителя обекти, подробно