физическа охрана

Денонощна невъоръжена физическа охрана в обекти на Министерството на образованието и науката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/ Номер: 00165-2018-0007 Адрес на профила на купувача: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?fxINgxhnlOS6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP7079p+FQuuLyZt32n3x80FskXSCuIkOQDQLiOj1J/lPnYxWWmBDWr1ErcBg46Dh4ckcw= Процедура: Пряко договаряне Описание: Предметът на поръчката е извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана в обекти на Министерството на образованието и науката, а именно: Обект 1-Централната сграда на Министерството на образованието и

Осигуряване на физическа невъоръжена охрана

Възложител: „Софийска вода“ АД Номер: 00435-2018-0064 Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx Процедура: Пряко договаряне Описание: „Избор на изпълнител за осигуряване на физическа невъоръжена охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Софийска вода“ АД”. Допълнителна информация – тук

Денонощна невъоръжена физическа охрана

Възложител: Национален дворец на културата – Конгресен център /НДККЦ/ – София ЕАД Номер: 02715-2018-0003 Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/ndk-169/proceduri-20-1-zop/#h Процедура: Открита процедура Описание: Предмет на настоящата поръчка е осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателен режим и видео наблюдение на сгради, площи, на съоръжения

Невъоръжена денонощна физическа охрана на административни сгради и имуществото

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ – Пловдив Номер: 00530-2018-0046 Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302 Процедура: Открита процедура Описание: Извършване на невъоръжена денонощна физическа охрана на административни сгради и имуществото в тях на ТД на НАП Пловдив, съгласно изискванията, посочени в

Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна Номер: 00145-2018-0067 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/var/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fvar%2F2014%2F03-2018-1006-03-1-1 Процедура: Открита процедура Описание: Предметът на ОП№1 е „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан

Физическа охрана и осигуряване на пропусквателен режим в административната сграда на ТП на НОИ – Сливен

Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Сливен Номер: 00145-2018-0083 Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sli Процедура: Открита процедура Описание: Предмет на настоящата поръчка е: – физическа охрана и осигуряване на пропусквателен режим в административната сграда на ТП на НОИ –

Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана

Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Плевен към ЕСО Номер: 01379-2018-0006 Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=MmZHU1F5N3BYQ2JWUThCLzZKdWJQYVlxendnZUN1VC9VQ1NLVkN6UXdndz0= Процедура: Договаряне Описание: Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на ВЛ 400 кV Родина Допълнителна информация – тук

Абонаментно обслужване чрез физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ – Варна Номер: 00530-2018-0040 Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=302 Процедура: Открита процедура Описание: „Абонаментно обслужване чрез физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обектите, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград Номер: 00220-2018-0002 Адрес на профила на купувача: http://vikblg.com Процедура: Пряко договаряне Описание: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на услуги по осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обектите, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград.

Въоръжена физическа охрана

Възложител: Община Плевен Номер: 00226-2018-0021 Адрес на профила на купувача: https://pleven.imeon.bg/frmAOP.aspx?hidemenu=y Процедура: Публично състезание Описание: Настоящата обществена поръчка е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Въоръжена физическа охрана на „Каменен мост на р. Вит и Паметник на победата”, находящи се в землището на