Блоков алгоритъм за симетрично шифриране, който да работи с ключове с дължина 128, 192 и 256 бита. Явява се  наследник на DES. Базиран е на  Rijndeal Block Chiper с автори Joane Daemen иVincent Rijndael – белгийски криптографи. Това е новият стандарт за симетричен алгоритъм за криптиране. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email