Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Кюстендил
Номер: 00044-2018-0069
Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1086
Процедура: Открита процедура
Описание: Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Кюстендил
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/09/2018 17:30

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email