Възложител: Русенски университет „Ангел Кънчев“
Номер: 00585-2018-0003
Адрес на профила на купувача: https://www.uni-ruse.bg/procurements
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предметът на настоящата процедура обхваща предоставянето на услуга за извършване на денонощна физическа охрана на райони и имущество на Русенски университет „Ангел Кънчев” – гр. Русе”, която да се осъществява 24 часа, 7 дни в седмицата, включително и през празнични и почивни дни, като за целта изпълнителя трябва да разполага с необходимия кадрови ресурс. Изпълнителят предоставя на лицата, които непосредствено извършват охранителна дейност, техническо оборудване и униформено облекло със съответните отличителни знаци.

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email