Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Анна“ АД – София – /Старо наименование – Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Света Анна АД, София/
Номер: 00692-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.sveta-anna.eu/OP.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на обществената поръчка е осъществяване на денонощна въоръжена охрана на движимо и недвижимо имущество в сградата и дворните площи на УМБАЛ „Света Анна” – София АД. Определеният въз основа на процедурата изпълнител следва да осъществява дейности по контрол при пропускателния режим, обход по определени за територията на цялото лечебно заведение маршрути през променливи интервали и посоки в денонощния времеви пояс (24 часа) на рaбота на охраната, контрол при внасянето и/ или изнасянето на вещи и материали от външни и/ или вътрешни служители на Възложителя без изключение в почивни, празнични или официално неработни дни. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от влизането в сила на договора.Участниците подават само една оферта за комплексно изпълнение на поръчката, като не се допуска представяне на варианти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/02/2

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email