Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ – София-град
Номер: 00530-2018-0045
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3641
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнението на предмета на поръчката ще се изразява в: Предоставяне на услуги по охрана чрез сигнално-охранителни системи при възникване на необходимост на недвижими имоти, стопански, складови и жилищни сгради, апартаменти и имуществото в тях, отнети в полза на държавата, включващи: 1. Доставка, монтаж, сервизно обслужване на необходимата СОТ за сметка на Изпълнителя в обекти, посочени от Възложителя и поемането им за охрана със СОТ. 2. Дистанционен надзор /мониторинг/ на охраняваните обекти, включени за охрана към централизирана система /Диспечерски център/. 3. Реагиране с въоръжени авто-патрулни екипи максимално бързо след подаване на сигнал по радиостанцията от Диспечерския център. 4. Извършване на наблюдение на охраняваните обекти, регистрация, проверка и реагиране на сигналите от СОТ; 5. Осигуряване на непрекъснат контрол на имуществото на Възложителя при приета охрана /включена СОТ/.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/07/2018 17:30

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email