Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян
Номер: 00145-2018-0100
Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fsmo%2F2014%2F20-2018-1015-20-46
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел предотвратяване със законни средства на престъпни посегателства на обекти на Възложителя , както и нейното поддържане при спазване изискванията поставени в техническите спецификации от документацията на обществента поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/08/2018 17:00

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email