Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян
Номер: 00145-2018-0014
Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo/2014/Forms/Профил%20на%20купувача/docsethomepage.aspx?ID=825&RootFolder=/tp/smo/2014/20-2018-1015-20-26
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД, отменен считано от 31.03.2018 г. съгл. ДВ бр. 10 от 30.01.18), с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел предотвратяване със законни средства на противоправни посегателства на обекти на Възложителя, както и нейното поддържане.Обект на охрана са 6 броя стационарни обекти, а именно: На етаж 3 – архив „Краткосрочни плащания и контрол“ с площ 65,37 кв.м., архив „Краткосрочни плащания“ с площ 19,65 кв. м., На етаж 4 – контролен пункт в стая 418 А – с площ 10 кв. м., архив отдел „Пенсии“ с площ 85,02 кв. м., стая 418 с площ 20,31 кв. м. и сървърно помещение – стая 413 с площ 20,10 кв. м. Посочените помещения са в административната сграда на Община Смолян, където се намира ТП на НОИ – гр. Смолян, на адрес: гр.Смолян, бул. “България” № 12, трети и четвърти етаж, западно крило. Охраната на посочените обекти да се осъществява от 17:00 до 08:00 часа в работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни.Оглед на административната сграда на ТП на НОИ – град Смолян, може да се извърши всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа.Охраната на обектите да се извършва посредством сигнално-охранителна система, свързана с денонощен дежурен оперативен център за мониторинг на участника, където се следят и регистрират всички получени сигнали, като нарушенията се проверяват и предотвратяват от дежурни автопатрули. Изпълнителят трябва да постави в срок от 1 работен ден от сключване на договора за своя сметка сигнално-охранителна система в обектите, в които липсва такава собственост на Възложителя.Същата да включва необходимите компоненти, които да гарантират сигурността и защитата на охранявания обект от кражби и пресичане на нападения с цел грабеж. За поставената от избрания за изпълнител сигнално-охранителна система и вложените в нея компоненти се съставя и подписва приемо-предавателен протокол.В сградата има частично инсталирана собствена на Възложителя сигнално-охранителна техника.Наличната и необходимата техника по обекти (минимални изисквания) е както следва:1. Архив „Краткросрочни плащания и контрол“ – необходима техника – централа – 1 бр., клавиатура – 1 бр., датчик за движение – 4 бр., датчик за врати – 1 бр. 2. Архив „Краткосрочни плащания“ – необходима техника – клавиатура 1 бр. – датчик за движение – 2 бр., датчик за врати – 1 бр. 3. Контролен пункт в стая 418 А – монтирана техника (собственост на Възложителя) – датчик за каса – 1 бр. – необходима допълнителна техника – централа – 1 бр., клавиатура – 1 бр., датчик за движение – 2 бр., датчик за врати – 1 бр., 4. Архив отдел „Пенсии“ – монтирана техника (собственост на Възложителя) – централа – 1 бр., клавиатура – 1 бр., датчик за движение – 3 бр., датчик за врати – 1 бр, датчик за стъкла – 2 бр. – необходима допълнителна техника – датчик за движение – 5 бр., датчик за врати – 2 бр., датчик за стъкла – 2 бр. 5. Сървърно помещение в стая 413 – необходима техника – централа – 1 бр., клавиатура – 1 бр., датчик за движение – 1 бр., датчик за врати – 1 бр. 6. Стая 418 – необходима техника – клавиатура – 1 бр., датчик за движение – 1 бр., датчик за врати – 1 бр.Вложеният при монтажа кабел се отбелязва в приемо-предавателния протокол по действително вложени количества. Приблизително количество на необходимия кабел – 150 м. Изпълнението на охраната на посочените обекти да се поеме след влизане в сила на договора за охрана със СОТ с избрания изпълнител съгласно визираните в него условия.При сключване на договора изпълнителя представя план за охраната на обекта, съгласно чл. 24 ал.2 от (ЗЧОД, отм. считано от 31.03.18) При прекратяване на договора Възложителя осигурява достъп на Изпълнителя до поставените в обекта технически средства, собственост на последния и възможност за изнасяне на същите, за което се подписва и съответния приемо-предавателен контрол.

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email