Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян
Номер: 00145-2017-0236
Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo/2014/Forms/Профил%20на%20купувача/docsethomepage.aspx?ID=757&RootFolder=/tp/smo/2014/20-2017-1015-20-106
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Осигуряване на охрана с поемане на имуществена отговорност съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел предотвратяване със законни средства на противоправни посегателства на обекти на Възложителя, както и нейното поддържане. Обект на охрана са 6 броя стационарни обекти, а именно: На етаж 3 – архив „Краткосрочни плащания и контрол“ с площ 65,37 кв.м., архив „Краткосрочни плащания“ с площ 19,65 кв. м., На етаж 4 – контролен пункт в стая 418 А – с площ 10 кв. м., архив отдел „Пенсии“ с площ 85,02 кв. м., стая 418 с площ 20,31 кв. м. и сървърно помещение – стая 413 с площ 20,10 кв. м. Посочените помещения са в административната сграда на Община Смолян, където се намира ТП на НОИ – гр. Смолян, на адрес: гр.Смолян, бул. “България” № 12, трети и четвърти етаж, западно крило. Охраната на посочените обекти да се осъществява от 17:00 до 08:00 часа в работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни. Оглед на административната сграда на ТП на НОИ – град Смолян, може да се извърши всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа. Охраната на обектите да се извършва посредством сигнално-охранителна система, свързана с денонощен дежурен оперативен център за мониторинг на участника, където се следят и регистрират всички получени сигнали, като нарушенията се проверяват и предотвратяват от дежурни автопатрули. Изпълнителят трябва да постави в срок от 1 работен ден след влизане в сила на договора за своя сметка сигнално-охранителна система в обектите, в които липсва такава собственост на Възложителя. Същата да включва необходимите компоненти, които да гарантират сигурността и защитата на охранявания обект от кражби и пресичане на нападения с цел грабеж. За поставената от избрания за изпълнител сигнално-охранителна система и вложените в нея компоненти се съставя и подписва приемо-предавателен протокол. В сградата има частично инсталирана собствена на Възложителя сигнално-охранителна техника. Наличната и необходимата техника по обекти (минимални изисквания) е както следва: 1. Архив „Краткросрочни плащания и контрол“ – необходима техника – централа – 1 бр., клавиатура – 1 бр., датчик за движение – 4 бр., датчик за врати – 1 бр. 2. Архив „Краткосрочни плащания“ – необходима техника – клавиатура 1 бр. – датчик за движение – 2 бр., датчик за врати – 1 бр. 3. Контролен пункт в стая 418 А – монтирана техника (собственост на Възложителя) – датчик за каса – 1 бр. – необходима допълнителна техника – централа – 1 бр., клавиатура – 1 бр., датчик за движение – 2 бр., датчик за врати – 1 бр., 4. Архив отдел „Пенсии“ – монтирана техника (собственост на Възложителя) – централа – 1 бр., клавиатура – 1 бр., датчик за движение – 3 бр., датчик за врати – 1 бр, датчик за стъкла – 2 бр. – необходима допълнителна техника – датчик за движение – 5 бр., датчик за врати – 2 бр., датчик за стъкла – 2 бр. 5. Сървърно помещение в стая 413 – необходима техника – централа – 1 бр., клавиатура – 1 бр., датчик за движение – 1 бр., датчик за врати – 1 бр. 6. Стая 418 – необходима техника – клавиатура – 1 бр., датчик за движение – 1 бр., датчик за врати – 1 бр. Вложеният при монтажа кабел се отбелязва в приемо-предавателния протокол по действително вложени количества. Приблизително количество на необходимия кабел – 150 м. Изпълнението на охраната на посочените обекти да се поеме след влизане в сила на договора за охрана със СОТ с избрания изпълнител съгласно визираните в него условия.При сключване на договора изпълнителя представя план за охраната на обекта, съгласно чл. 24 ал.2 от ЗЧОД. При прекратяване на договора Възложителя осигурява достъп на Изпълнителя до поставените в обекта технически средства, собственост на последния и възможност за изнасяне на същите, за което се подписва и съответния приемо-предавателен протокол.

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email