Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Бургас
Номер: 00145-2017-0240
Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/bur
Процедура: Открита процедура
Описание: Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас и със СОТ във филиала в гр. Поморие и в наетото помещение в сградата на „Информационно обслужване“ АД. Целта на поръчката е осъществяване на защита от противоправни посегателства на имотите на ТП на НОИ – Бургас. Обхватът на дейностите е подробно описан в техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/12/2017 17:00

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email