Възложител: Община Гълъбово
Номер: 00420-2018-0006
Адрес на профила на купувача: http://galabovo.org/porychki/901
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмета на поръчката включва – 1. Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на всички сгради, прилежащи имоти и терени, заедно с намиращите се в тях движими вещи и ценности с цел недопускане на нерегламентрани действия върху тях, за всеки един от обектите описани в настоящата Техническа спецификация;В обектите има обособени помещения, фургони или места с осветление и отопление за нуждите и целите на извършваната охранителна дейност. Охранителите на постове – 1,2,3,5,6,10 и на мероприятия осъществяват и пропускателен режим. Охранителната дейност се осъществява съгласно утвърден план за охрана, изготвен от Изпълнителя. Организация и режим на работа – охраната на обектите се осъществява от жива невъоръжена охрана съгласно часовия диапазон, посочен в горната таблица. V. Изисквания към изпълнението на поръчката. 1.Охраната да се извършва добросъвестно, с грижата на добър стопанин, като изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Възложителя, както и ЗЧОД
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/06/2018 17:30

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email