Възложител: Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс /СБР – НК/ ЕАД – София
Номер: 00120-2017-0004
Адрес на профила на купувача: http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: 1. Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на всички сгради, прилежащи имоти и терени, заедно с намиращите се в тях движими вещи и ценности, с цел недопускане на нерегламентирани действия върху тях, за всеки един от обектите на Възложителя, описани по-долу; 2. Осигуряване на пропускателния режим и спазване на установените вътрешни правила и ред във всеки един от обектите на Възложителя; 3. Недопускане и предотвратяване на кражби, грабежи, изнасяне на активи и др. на територията на всеки един от обектите на Възложителя; 4. Осигуряване на защита от посегателство на служителите, посетителите и пациентите на „СБР – НК“ЕАД във всеки един от обектите, подлежащи на охрана; 5. Предприемане на адекватни охранителни действия при откриване на безконтролни пакети и багажи, както и при получаване на сигнали за терористични актове, поставени взривни устройства или други кризисни ситуации на територията на охраняваните обекти; 6. Други дейности, свързани с осигуряване безопасността на територията на обектите на Възложителя.

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email