Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Иван Селимински“ АД – Сливен
Номер: 00705-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Осигуряване на денонощна охрана – физическа защита, чрез невъоръжен персонал, обслужване на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа, на основната сграда, сградата на „Детско отделение“ и болничния парк на МБАЛ“Д-р Иван Селимински“ АД – гр.Сливен” . Услугата е подробно описана в ГЛАВА II „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ” от документацията за участие в процедурата. Документацията може да бъде изтеглена от сайта на болницата в „Профил на купувача“ на адрес http://zop.mbal.sliven.net/
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/05/2018 16:00

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email