Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Перник
Номер: 00044-2017-0100
Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obstestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014
Процедура: Открита процедура
Описание: Избор на изпълнител за осъществяване на физическа, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Перник”, както следва: Осъществяване на физическа невъоръжена денонощна охрана на: РПС – Перник, с обща прогнозна стойност 138 960,00 лв. без вкл. ДДС за срок от 36 месеца, с 5 (пет) броя охранители; РПС – Радомир, с обща прогнозна стойност 138 960,00 лв. без вкл. ДДС за срок от 36 месеца, с 5(пет) броя охранители.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/01/2018 16:30

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email