Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Света Екатерина“ – /Старо наименование – Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно – съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ „Света Екатерина“ ЕАД /старо наименование – Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания „Света Екатерина“ ЕАД/ /старо наименование – Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ „Света Екатерина“ ЕАД/
Номер: 00010-2018-0010
Адрес на профила на купувача: http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/
Процедура: Публично състезание
Описание: Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност /собственост на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД/ на обекти на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, съгласно пълно описание предмета на поръчката; предложение за техническа спецификация, вкл. броя охранявани обекти, режима на охрана на отделните обекти, необходимия брой охранители и брой постове за всеки обект и предложение за критерии за оценка на офертите.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/06/2018 16:30

 

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email