Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Монтана
Номер: 00567-2016-0007
Адрес на профила на купувача: http://vikmontana.com/publichni-pokani-i-protseduri-po-zop/
Процедура: Публично състезание
Описание: „Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на „В и К” ООД, гр. Монтана“ по две обособени позиции
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/01/2017 17:00

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email