Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2015-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Организиране и осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на обектите на Военномедицинска академия на територията на Република България по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция 1 – Обект ВМА- МБАЛ София Обособена позиция 2 – Обект ВМА- МБАЛ Пловдив Обособена позиция 3 – Обект ВМА- МБАЛ Плевен Обособена позиция 4 – Обект ВМА- МБАЛ Сливен Обособена позиция 5 – Обект ВМА- БДПЛР Хисаря Обособена позиция 6 – Обект ВМА- БДПЛР Банкя, съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1А, неразделна част от Документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/05/2015 15:00

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email