Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Номер: 00233-2015-0089
Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/обществени-поръчки/2015/12/30/2015-оп-184-договаряне-без-обявление-организ-осъществяване-денонощна-физич-невъор-охрана-охрана-нкжи/
Процедура: Договаряне
Описание: „Допълнителна услуга за поръчка с предмет: „ Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти собственост на ДП НКЖИ в три обособени позиции за срок от 3 (три) години”. Обектите подлежащи на организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана са разположени на територията на ЖП Секция София; ЖП Секция Враца; ССТ София; РП „Енергосекция“ София; УДВГД София; ЖП Секция Горна Оряховица; РП “Енергосекция” Горна Оряховица; УДВГД Г. Оряховица; ЖП Секция Пловдив; УДВГД Пловдив.

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email