Възложител: Театрално-музикален продуцентски център /ТМПЦ/ – Варна
Номер: 03912-2017-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.operavarna.com/index.php/bg/novini/profil-na-kupuvacha
Процедура: Публично състезание
Описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши охранителна дейност чрез физическо присъствие, с цел осигуряване и опазване на обществения ред, живота и здравето на гражданите и опазване на имущество в следните обектите на Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна, а именно: «Складова база» на ТМПЦ – Варна, «Oсновна сграда» на ТМПЦ – Варна» и Сцена Филиал на Драматичен театър „Стоян Бъчваров”. При изпълнение на поръчката следва да се извършва: денонощна невъоръжена физическа охрана, осъществявана от 1 (един) охранител на смяна на обект «Складова база на ТМПЦ – Варна», находящ се в гр.Варна, Западна промишлена зона; денонощна невъоръжена физическа охрана, осъществявана от 1 (един) охранител на смяна на обект «Oсновна сграда на ТМПЦ – Варна», находящ се в гр.Варна, пл. ”Независимост” №1 и денонощна невъоръжена физическа охрана, осъществявана от 1 (един) охранител на смяна на обект «Сцена Филиал на Драматичен театър „Стоян Бъчваров”, находящ се в гр.Варна, пл. ”Независимост” №1.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/06/2017 16:00

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email