Възложител: Театрално-музикален продуцентски център /ТМПЦ/ – Варна
Номер: 03912-2017-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.operavarna.com/index.php/bg/novini/profil-na-kupuvacha
Процедура: Пряко договаряне
Описание: При изпълнение на поръчката следва да се извърши охранителна дейност чрез физическо присъствие, с цел осигуряване и опазване на обществения ред, живота и здравето на гражданите и опазване на имущество в следните обектите на Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна, а именно: «Складова база» на ТМПЦ – Варна, «Oсновна сграда» на ТМПЦ – Варна» и Сцена Филиал на Драматичен театър „Стоян Бъчваров”. При изпълнение на поръчката следва да се извършва: денонощна невъоръжена физическа охрана, осъществявана от 1 (един) охранител на смяна на обект «Складова база на ТМПЦ – Варна», находящ се в гр.Варна, Западна промишлена зона; денонощна невъоръжена физическа охрана, осъществявана от 1 (един) охранител на смяна на обект «Oсновна сграда на ТМПЦ – Варна», находящ се в гр.Варна, пл. ”Независимост” №1 и денонощна невъоръжена физическа охрана, осъществявана от 1 (един) охранител на смяна на обект «Сцена Филиал на Драматичен театър „Стоян Бъчваров”, находящ се в гр.Варна, пл. ”Независимост” №1. Охраната на обектите следва да обхваща цялостната дейност, насочена към ефективно и своевременно откриване, предотвратяване или пресичане на неправомерни въздействия и посегателства върху охраняваните обекти и осъществяване на пропускателен режим в съответствие с условията и реда за извършване на частна охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност. Охранителите осъществяват дежурство и наблюдение на поверената зона, по утвърден график и с необходимата прецизност, съгласно изготвения план за охраната на обекта, съгласуван с Възложителя след подписване на договора за възлагане на поръчката. Охранителите предприемат всички адекватни действия за предотвратяване на неблагоприятни последици върху охранявания обект и имущество. При констатирано престъпление в обекта, пожар, наводнение или други природни бедствия и аварии, незабавно се информират компетентни органи. Участникът осигурява за своя сметка, надеждна и независима вътрешна връзка за гласова комуникация между постовете.

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email