Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Якоруда към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград
Номер: 02724-2018-0035
Адрес на профила на купувача: http://www.uzdp.bg/bg/orders_new/order/4/pr/381
Процедура: Открита процедура
Описание: С настоящата обществена поръчка се цели да се избере изпълнител, на който да бъде възложено охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включително доставка, монтиране и поддържане в обекти на ТП ДГС Якоруда. Сключения договор ще бъде със срок на изпълнение 24 месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/06/2018 17:00

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email