Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Родопи към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян
Номер: 02718-2017-0299
Адрес на профила на купувача: http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=873
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на обществената поръчката включва охрана, с помощта на сигнално – известителна техника, както и нейното поддържане от 16:30 до 08:00 часа в работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни в Административната сграда на ТП ДГС „Родопи”, с адрес: гр. Батак, общ. Батак, м. Беглика, Ловен дом „Синия залив” с адрес м. Самодивска поляна и Горски пункт „Картела” с адрес м. Картела. Пълният обхват на поръчката е съгласно Техническата спецификация към одобрената документация за участие – Приложение № 2.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/12/2017 16:30

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email