Възложител: София Тех Парк ЕАД
Номер: 03615-2016-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.sofiatech.bg/профил-на-купувача/ohrana/
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: A) Предмет на настоящата обществена поръчка включва предоставяне на услугите по охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“ както следва: Дейност 1 Невъоръжена физическа охрана Дейност 2 Въоръжена физическа охрана Дейност 3 Охрана с автопатрул Дейност 4 Охрана чрез СОТ Б) Мястото и обекта на изпълнение на поръчката е територията на обект „Научно-технолочен парк“, находящ се в град София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро“, разположен в рамките на УПИ I 9452, 9453, 9455, 9456, 5017, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024 за Научно-технологичен парк, ведно с построените и предстоящите да се построят сгради и съоръжения, в това число следните обекти: 1.) СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ: 1.1.) Инкубатор (СГРАДА А). Подробното описание на Инкубатора се съдържа в Приложение № А, неразделна част от документацията за участие. 1.2.) Музей/Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост (СГРАДА В). Сградата Музей/експериментариум и посетителски център е неделима от съоръжението пешеходен мост. Мостът осигурява пешеходен достъп до Музей/Експериментариума от отсрещната страна на бул. Цариградско шосе и същият минава над бул. „Цариградско шосе“. Подробното описание на Музей/Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост се съдържа в Приложение № В, неразделна част от документацията за участие. 1.3.) Иновационен форум (СГРАДА С). Подробното описание на Иновационния форум се съдържа в Приложение № С, неразделна част от документацията за участие. 1.4.) Лабораторен комплекс ( СГРАДА D). Подробното описание на Лабораторния комплекс се съдържа в Приложение № D, неразделна част от документацията за участие. 2.) ПЛОЩАДКОВА ИНФСТУКТУРА И ЗОНИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ. 2.1.) ПЛОЩАДКОВА ИНФРАСТУКТУРА включва прилежащата инфраструктура към горните сгради и съоръжения, състояща се от пътища, паркови настилки, алеи и зелени площи, включително зона пасивен отдих и представителна зона. Територията на площадковата инфраструктура подробно е описана в Приложение № E към документацията за участие. 2.2.) ЗОНИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ съставлява част от територията на Научно-технологичния парк в обхвата, в която към настоящия момент няма осъществени инвестиционни инициативи и не представляват прилежаща инфраструктура към горните сгради и съоръжения. Територията на зоните за бъдещо развитие подробно е описана в Приложение № F, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/03/2016 17:00
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email