Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2018-0021
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-GDInfrO-2-2018-001
Процедура: Открита процедура
Описание: „Охрана на имоти в управление на МО със СОТ в 4 обособени позиции: ОП № 1: -Офиси на отдел „РИО – Плевен“ в гр. Плевен и в гр. В. Търново; ОП № 2 – Офиси на отдел „РИО – Варна“ в гр. Варна, кв. „Младост“ и в гр.„Бургас“ , кв. „Изгрев“; ОП № 3 -ГВК, част от първи етаж/ в гр. Пещера, обл. Пазарджик, ул. „Трети март“ № 11, – ГВК в гр. Крумовград, обл. Кърджали, ул. „Димитър Благоев“; – ГВК в гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали; ОП № 4 -ОВРч 1042, – сграда в гр. Банкя, обл. София, ул. „Родина“ и Офис към отдел „РИО– София“, в гр. Дупница, общ Дупница, обл. Кюстендил; Участникът определен за изпълнител на обществената поръчка се задължава да извършва дейностите предмет на поръчката със свои сили и технически средства, като качеството на услугата отговоря на професионалните изисквания за този вид дейност.Изпълнителят на обществената поръчка се задължава да реагира на получен алармен сигнал и при сигнал за възникнала повреда на ТСС от обектите на Възложителя до 5 минути.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/08/2018 17:30

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email