Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Варна
Номер: 00145-2018-0067
Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/var/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fvar%2F2014%2F03-2018-1006-03-1-1
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на ОП№1 е „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ № 4“ и включва организиране и осъществяване на дневна невъоръжена физическа охрана от понеделник до петък във времето от 07:00 ч. до 20:00 ч, дневен пропусквателен режим от лица с професионелна квалификация “Охранител“ и осъществяване на охрана чрез СОТ за времето от 20:00ч. до 07:00 ч. на следващия ден, в празнични и почивни дни денонощно. Предметът на ОП№ 2 е „Охрана на имот в к.к.Св.Св. Константин и Елена“ и включва организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана, включитeлно и в празнични и почивни дни. Имотът предмет на охрана е разположен в град Варна, к.к.Св.Св.Константин и Елена“, съставляващ парцел I, в квартал 33 по плана на к.к. “Св. Св .Константин и Елена“, цялия с площ 12 935 кв. метра. Срок на изпълние 24 /двадесет и четири/ месеца считано от: – 21.09.2018 година за обособена позиция № 1; – 15.12.2018 година за обособена позиция № 2
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email