Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Смолян
Номер: 00044-2014-0023
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: „Доставка, монтаж и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и физическа невъоръжена охрана на обекти – държавна собственост, управлявани от АПИ – ОПУ – Смолян” – прогнозната стойност на поръчката да не надвишава 113 400 лв. без ДДС (съгласно пълномощно изх. № П-412/13.12.2013 г. на Председателя на УС на АПИ за провеждане на процедурата). Физическата невъоръжена охрана извършва ежедневно денонощно оперативно дежурство, събира, приема и предава информация (в т.ч. и по електронна поща) за състоянието на съответния обект и на пътната обстановка както през зимния период, така и през останалия период, при промяна на метеорологичните условия или при възникване на инциденти и ограничения движението на МПС по републиканските пътища и съгласно указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/05/2014 12:00
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email