Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Номер: 00233-2014-0041
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охраната с технически средства на обекти собственост на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” в три обособени позиции за срок от 3 (три) години. Под охрана в районите на обектите се намират административни сгради, складови помещения, открити складови площадки, машини и съоръжения, кабелни трасета, гаражи и друго движимо и недвижимо имущество, находящо се в охраняваните райони – собственост на ДП „НКЖИ“. Охрана на обектите се извършва, при спазване изискванията на договора, Закона за частната охранителна дейност и вътрешноведомствените разпоредби на Възложителя и включва мерки за предотвратяването на действия, водещи до нанасяне на имуществени щети, както и недопускане престъпни посегателства, повреди липси и щети, терористични актове, пожари и други вредни въздействия върху охраняваните обекти и съхраняваното движимо и недвижимо имущество. За по-голяма ефективност на охранителната дейност и недопускане на посегателства, е необходимо в част от обектите да се изградят технически средства за охрана /за сметка на Изпълнителя/, които да включват видеонаблюдение на уязвимите зони. Обектите подлежащи на организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охраната с технически средства са разположени на територията на ЖП Секция София; ЖП Секция Враца; ССТ София; РП „Енергосекция“ София; УДВГД София; ЖП Секция Горна Оряховица; РП “Енергосекция” Горна Оряховица; УДВГД Г. Оряховица; ЖП Секция Пловдив; УДВГД Пловдив. Възложителят организира оглед на обектите, които ще бъдат охранявани, при условията, посочени в документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2014 16:45
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email