Възложител: Държавно предприятие /ДП/ Български спортен тотализатор /БСТ/
Номер: 04666-2014-0002
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: 1. предоставяне на охранителни услуги – охрана на имуществото на БСТ – сграден фонд и находящите се в него движими вещи; – охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие в организираните от БСТ хазартни игри. 2. доставка на технически системи за сигурност
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/04/2014 16:00
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email