Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – Кърджали
Номер: 00848-2017-0016
Адрес на профила на купувача: http://www.zop.hospital-kj.com/auction/68/
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Обектът на поръчката включва десет етажна сграда на болница за активно лечение, с основни корпуси, сграден фонд с различна етажност и прилежащ терен. Охраната ще се осъществява при денонощен режим на охрана и непрекъснато присъствие на оптимален брой охранители. Организацията и режима при осъществяване на невъоръжената физическа охрана на обекти на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали е подробно описан в техническата спецификация към поканата за участие.

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email