Възложител: Национална спортна академия /НСА/ „Васил Левски“
Номер: 00566-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Процедура: Пряко договаряне
Описание: УСЛУГИ ПО ОХРАНА, които включват: невъоръжена охрана на територията, сградния фонд и имуществото на Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА), както и всякаква друга такава по смисъла на чл.5 и сл. от закона за частната охранителна дейност, включително охрана на мероприятия, физическа защита от противоправни посегателства, включваща и осигуряването на пропускателен режим в обектите посочени от възложителя, използването на технически средства (СОТ, паник бутони, видеонаблюдение, периметрова охрана и други) за охрана, автопатрули, проверка на сигнали и други. Срокът на договора за охрана е до 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на регистрирането му в деловодството на Национална спортна академия “Васил Левски”.

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email