Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/
Номер: 00268-2016-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет,11141
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Обществената поръчка се отнася за извършване на денонощна физическа охранителна дейност в административната сграда и в три от териториалните поделения Държавна агенция за бежанците при МС и обектите в тях за срок от 12 месеца от датата на сключване на договор за възлагане на поръчката и е разделена на следните четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Административна сграда, гр.София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ №114Б; Обособена позиция № 2: Място за настаняване на лица, подали молба за международна закрила, гр. София, кв. „Враждебна“; Обособена позиция № 3: Регистрационно-приемателен център – с.Баня, общ.Нова Загора; Обособена позиция № 4: Транзитен център – с.Пъстрогор, общ.Свиленград.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/04/2016 17:00
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email