Възложител: Национален дворец на културата – Конгресен център /НДККЦ/ – София ЕАД
Номер: 02715-2017-0001
Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/ndk-169/
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: Изграждане на интегрирана система, която да осъществява мониторинг и оповестяване в реално време в случай на терористичен акт, осъществен в рискови зони в централно фоайе от основната сграда на НДК; Изграждане на система за видео-наблюдение, която да осигури покритие на всички точки с необходимост от видеонаблюдение; Изграждане на система за контрол на достъпа; Изграждане на сигнално-охранителна система; Изграждане на пожаро-известителна система; Изграждане на система за аварийно гласово оповестяване; Структурно окабеляване; Осигуряване на интернет и информационна сигурност; Осигуряване на безжична (Wi-Fi) мрежа; Изграждане на локална мрежа за данни (LAN); Обновяване на телефонна система; Изграждане на изчислителна инфраструктура; Подмяна на часовникова система; Обучение на персонал и съвместно обслужване в тестов период, подробно описани в приложената техническа спецификация.

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email