Възложител: Община Поморие
Номер: 00712-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://e-uslugi.pomorie.bg:81/proc/ZopView.aspx?DosieID=344
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на възлагане с настоящата поръчка е: „Физическа охрана и охрана с технически средства за сигурност на обекти на Община Поморие”, която включва: • физическа охрана на обекти на Община Поморие; • охрана с технически средства за сигурност на обекти на Община Поморие; Подробно описание на обектите на охрана и изискванията за осъществяване на охранителни услуги, са посочени в Техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/02/2018 17:0

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email