Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Бургас към Държавно предприятие – Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ – Сливен
Номер: 02716-2016-0043
Адрес на профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/164
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката е за денонощна охрана със сигнално-охранителна техника по три обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/09/2016 15:00

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email