Възложител: Командване на военноморските сили, гр.Варна
Номер: 02899-2018-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.navy.mod.bg/?page_id=14778
Процедура: Открита процедура
Описание: 1.Поръчката е разделена на две обособени позиции 2 (две) обособени позиции (ОП) 1.1. ОП №1 – „Денонощна физическа въоръжена охрана на военно формирование (в.ф.) 34960–Варна” в съответствие с ТС ВМС.Б.ВО.065.18; 1.2. ОП №2 – „Денонощна физическа въоръжена охрана на в.ф. 32020–Варна” в съответствие с ТС ВМС.Б.ВО.064.18 2. Срок на поръчката – 48 (четиридесет и осем) месеца. В съответствие с чл. 5 от ППЗОП, се предвижда опция за удължаване на срока до 12 (дванадесет) месеца с цел осигуряване непрекъснатост на охраната. 3. Посочената в т.II.1.5 прогнозна стойност включва 540960.00 лв.без ДДС за осигуряване на опцията за максимално удължаване на срока на поръчката. 4.Допуска се изменение на цената на договорите по чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, в случай на промяна на държавно регулирани цени, до размера определен в нормативния акт и само на позициите на справката в Приложение 10 съответстващи на нормативния акт. 5.Подробна информация е представена в документацията на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/06/2018 17:00

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email