Възложител: Агенция „Митници“
Номер: 00334-2018-0008
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Денонощна физическа охрана на обекти на Митница Варна”. Предметът на поръчката, в т. ч. и на вс. една от об. позиции включва изпълн. на сл. дейности: 1. извършване на денонощна физ., невъоръжена охрана през деня и през нощта, при нормална и усложнена обстановка на сградния фонд, движимото имущество и прилежащите терени на обекти на М Варна; 2. опция, която вкл. дейността усилване на охраната чрез увеличаване с допълнителни сътрудници, срещу заплащане по посочена часова ставка. (при необходимост). Когато в пр. на поръчка възложителят е предвидил „опция“, то предлагане на такава опция в офертата на участника е задължително. В сл. че е предложил опцията в офертата си, изпълн. няма право да се отказва от изпълнението й, нито да променя условията за нейното изпълнение до изтичане на срока за използването й. Опцията се включва в обхвата на договора, като възложителят сам определя дали опцията да бъде възложена.Опцията е право на възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/04/2018 17:30

Допълнителна информация – тук

 

Print Friendly, PDF & Email