Възложител: „Столичен автотранспорт“ЕАД – София
Номер: 00088-2017-0008
Адрес на профила на купувача: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/vorzhena-fizicheska-oxrana-i-oxrana-ss-sot/
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по извършване на въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на ”Столичен автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим по три обособени позиции, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от поканата за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка ). Пълното описание на изискванията към изпълнение на услугата, обект на настоящата поръчка е дадено в приложената към поканата „Техническа Спецификация” по съответната обособена позиция. Обособените позиции по настоящата поръчка са както следва: Обособена позиция 1: „Въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на Автобусно поделение „Земляне” и Централно управление – ул. „Житница” № 21“; Обособена позиция 2: „Въоръжена физическа охрана с използване на видеонаблюдение и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на Автобусно поделение „Малашевци” – ул. „Резбарска” № 11 и База „Курило” – гр. Нови Искър, стопанисвана от поделение „Малашевци”. Обособена позиция 3: „Въоръжена физическа охрана с използване на видеонаблюдение и охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост на „Столичен Автотранспорт” ЕАД от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на Автобусно поделение „Дружба” – ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7“.

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email